Gestaltterapi/ Gestalttherapie

Gestaltterapi

Min Skole: College of Gestalt Therapy.

Norsk Gestalt Institutt Oslo/ Høgskole.

4 år videreutdanning som gestaltterapeut.

Gestaltterapi er meget velegnet til personlig utvikling og er ikke bare egnet for syke mennesker.

Bakgrunn og utvikling av Gestaltterapi.

I Gestaltterapi anses mennesket som en enhet av kropp, sinn og sjel, integrert i et økologisk og sosialt miljø, så det er basert på et helhetlig verdenssyn. Grundleggerne av Gestaltterapi på 1940-tallet var Fritz og Lore Perls, begge av dem var psykoanalytikere på den tiden. Forfulgt av nazistene flyktet de to tyskerne via Holland til Sør-Afrika og bosatte sig i 1946 i USA. Fra slutten av fortiden bidro sosiologen Paul Goodman mange sosialfilosofiske aspekter til utviklingen av Gestaltterapi.

Gestaltterapi og hester.

Hester har en god følelse for vår indre grunnlov og gjenspeiler det direkte. I kontakt med hesten på bakken, så vel som å bli guidet, er dyrets oppførsel en refleksjon av vår indre grunnlov. Samtidig utstråler hester en stabil, vennlig og verdi-nøytral karisma, noe som gjør det enkelt å se på speilet de forteller oss.

Når du arbeider med hesten, lærer du mye om deg selv og din måte å forme relasjoner på.

- Hvordan kontakter jeg deg?

- Kan jeg skille meg fra andre?

- Er jeg i stand til konflikt?

- Kan jeg bli involvert med min motpart? La meg bære?

Hestene og kontakten med deg er ofte nøkkelen som åpner dørene til sjelens skjulte rom. I en takknemlig, oppmerksom atmosfære får du tillit til deg selv, din inspirasjon og intuisjon. I gestaltterapeutiske arbeid med hester styrer vi vår følelse, vår følsomhet og vår bevissthet til det nivået, der våre egne energier knytter seg til hestens energi og en utveksling foregår. Som et resultat oppfatter vi oss selv og vårt miljø på en annen måte enn vi er vant til. Vi føler oss mye mer, og vi lærer igjen å kommunisere fra vår virkelige tilstedeværelse. Og når vi er heldige nok til å være med hester, får vi tilgang til vår sjel igjen. En dypt behagelig måte å være. Jeg er.

 

Teknikker av Gestaltterapi (Kriz, 2001)

Støtte: Empatisk støtte i form av føger med/ være med, jeg-du-kontakt, samarbeid, oppmuntring, support-

Frustrasjon ( skillful frustration): Konfrontasjon, ledetråder til logiske korrelasjoner og motsetninger i klientens uttalelser, provokasjon.

Her og Nå: Skarpe bevissthet, aktiver erfaring, gjør oppmerksomhet.

Gestalt dialogue (Empty Chair): Klienten plasserer en omsorgsperson og/ eller en fysisk/

psykisk/ kognitiv del av seg selv på en tom stol, kontakter disse og engasjerer seg i en rollendringsdialog.

Kreative øvelser: Kontakt med materialet, miljøet og deg selv, f.eks. Maleri, modellering.

Representasjoner med ens egen kropp og/ eller i grupper (psykodrama).

Imagination øvelser.

Arbeid med drømme.

Gestaltterapi og personlighetsutvikling.

Jeg vil støtte deg på reisen din for å oppdage og utvikle dine krefter og styrker. Personlig vekst hjelper deg å oppleve og bedre bruke ressursene dine. For å bli kjent med din personlighet for å reagere fleksibelt på de mangfoldige utfordringene i livet. Disse er viktige grunnlag for et lykkelig og vellykket liv. Jeg støtter deg med ulike metoder.

Gestalttherapie 

"Lose your mind and come to your senses". Fritz Perls

Meine Schule: Hochschule für Gestalttherapie.

Norsk Gestalt-Institut Oslo / Høgskole.

4 Jahre Weiterbildung zum Gestalttherapeuten / Psychotherapeuten.

Die Gestalttherapie eignet sich sehr gut für die persönliche Entwicklung und ist nicht nur für kranke Menschen geeignet.

Hintergrund und Entwicklung der Gestalttherapie.

In der Gestalttherapie werden Menschen als eine Einheit von Körper, Geist und Seele betrachtet, die in ein ökologisches und soziales Umfeld integriert ist und auf einer ganzheitlichen Weltanschauung basiert. Gründer der Gestalttherapie in den 1940er Jahren waren Fritz und Lore Perls, die damals beide Psychoanalytiker waren. Von den Nazis verfolgt, flohen die beiden Deutschen über Holland nach Südafrika und ließen sich 1946 in den Vereinigten Staaten nieder. Der Soziologe Paul Goodman hat seit dem Ende der Vergangenheit viele sozialphilosophische Aspekte in die Entwicklung der Gestalttherapie eingebracht.

Die neun Gebote der Gestalttherapie (Kriz, 2001).

- Lebe jetzt. Kümmere dich um die Gegenwart statt um Vergangenheit und Zukunft.

- Lebe hier. Interagiere mit den Anwesenden statt mit Abwesenden.

-Hör auf über etwas nachzudenken. Erlebe die Realität.

- Denke nicht unnötig. Besser: Ausprobieren und sehen.

-Bestimme dich selbst, anstatt dich zu manipulieren, dich zu erklären, zu rechtfertigen und zu urteilen.

- lerne unbequeme Situationen zu akzeptieren, nehme das Leben so an wie es ist. 

- Akzeptiere nicht "müsste" oder "sollte"  und lerne zu waehlen was du möchtest.

- Übernehme die volle Verantwortung für deine Handlungen, Gefühle und Gedanken.

- Akzeptiere dich selbst (und die anderen), so wie du jetzt bist/ (wie die anderen jetzt sind).

Gestalttherapie und Pferde.

Pferde haben ein gutes Gefühl für unsere innere Verfassung und reflektieren sie direkt. In Kontakt mit dem Pferd ist das Verhalten des Tieres ein Spiegelbild unserer inneren Verfassung. Gleichzeitig strahlen Pferde eine stabile, freundliche und wertneutrale Ausstrahlung aus, die den Blick "in den Spiegel" erleichtert.

Wenn du mit dem Pferd arbeitest, lernst du viel über dich und deine Art Beziehungen zu bilden.

- Wie nehme ich kontakt auf? Körpersprache, verbal, non verbal.

- Kann ich mich von anderen trennen?

- Kann ich in Konflikt geraten? Wie gehe ich mit Konflikten um?

- Kann ich mich mit meinem Gegenüber einlassen? Lasse ich mich tragen?

Die Pferde und der Kontakt mit dir sind oft der Schlüssel, der die Türen zu den verborgenen Räumen der Seele öffnet. In einer dankbaren, aufmerksamen Atmosphäre gewinnst du Vertrauen in dich selbst, deine Inspiration und Intuition.

 Bei der gestalttherapeutischen Arbeit mit Pferden richten wir unser Gespür, unser Feingefühl und unser Bewusstsein auf die Ebene, in welcher sich unsere eigenen Energien mit denen des Pferdes verbinden und ein Austausch stattfindet. Dies führt dazu, dass wir uns und unser Umfeld auf ganz andere Art und Weise wahrnehmen als wir es gewohnt sind. Wir spüren uns selbst viel mehr, und wir lernen wieder, aus unserer echten Präsenz heraus zu kommunizieren. Und wenn wir das Glück haben mit Pferden zusammen zu sein, haben wir wieder Zugang zu unserer Seele. Eine tief beglückende Art, zu sein.

Ich bin.

In der Gestalttherapie geht es darum, den Klienten auf unerwünschte Gefühle aufmerksam zu machen und sie zu erleben und in "Gestalt" ("in eine Form") zu integrieren. Indem man seinen eigenen Ressourcen entdeckt, kommt man in Kontakt mit seiner eigenen Fähigkeit, Lösungen (für sein Problem) zu finden. 

Techniken der Gestalttherapie (Kriz, 2001).

Support: einfühlsame Unterstützung in Form von "Mit gehen" / Join, i-you-contact, Zusammenarbeit, Ermutigung, Unterstützung.

Frustration (skillfull Frustration): Konfrontation, Hinweise auf logische Zusammenhänge und Widersprüche in Klientenaussagen, Provokationen.

Hier und Jetzt: Scharfes Bewusstsein, Erfahrung, Aufmerksamkeit.

Gestaltdialog (Leerer Stuhl): Der Klient platziert eine Bezugsperson oder einen physischen/ mentalen/ kognitiven Teil von sich selbst auf einen leeren Stuhl, nimmt Kontakt zu ihr auf und führt einen Rollenwechsel-Dialog durch.

Kreative Übungen: Kontakt mit dem Material, der Umwelt und sich selbst. Malerei, Modellierung.

Darstellungen mit dem eigenen Körper oder in Gruppen. (Psychodrama).

Imaginationsübungen.

Arbeit mit Träumen.

De ni bud av Gestaltterapi (Kriz, 2001)

- Lev nå. Ta vare på nåtiden i stedet for fortiden og fremtiden.

- Liv her. Engasjere deg med nåværende folk i stedet for fraværende folk.

-Stopp å tenke på noe. Opplev virkeligheten.

-Ikke tenk unødvendig. Bedre: Prøv og se.

-Uttrykk deg selv i stedet for å manipulere, forklare, rettferdiggjøre og dømme.

-lær å være fornøyd med ubehag og smerte, samt glede.

-Ikke godta "skal" eller "bør" bortsett fra din egen.

-Ta fullt ansvar for dine handlinger, følelser, tanker.

-Godta deg selv (og de andre) som du er nå-(som de er nå).

 


I Gestaltterapi handler det om å gjøre klienten oppmerksom på uønskede følelser og oppleve dem, og integrere dem i gestaltet. Gjenkjenne dem som sine egne og vise kunden hvilke evner han har å håndtere disse uønskede følelsene. Ved å anerkjenne de krefter som klienten selv bringer, kommer han i kontakt med sin evne til å finne løsninger for seg selv. Denne kontakten gjør det mulig for ham å oppfatte seg selv, sine medmennesker og hans omgivelser på en slik måte, at han føler den støtten han kan får fra den.